Lưu Bang nghe vậy sinh nghi bèn cho gọi Nguy Vô Tri vào trách