Đầu tiên Lựa chọn được người tài là tầm nguyện của tất cả lãnh