Biết dùng người quản người

 Lưu Bang nghe vậy sinh nghi

bèn cho gọi Nguy Vô Tri vào trách mắng tại sao lại tiến cử người như vậy, Vô Tri nói: “Những lời thần nói đểu là sự thật, bệ hạ hỏi ai là người tài có thể tiến cử. Cầu chuyện nay xảy ra như thế đâu có quan hệ tới thắng thua, bệ hạ hà tất phải quan tâm đến những nhược điểm đó? Sở Hán giao tranh, thần tiến cử mưu sĩ kì tài là một việc có lợi cho quốc gia xã tắc, còn việc cướp vợ thu tiển hà tất phải nghi ngờ chăng?”

>> Xem thêm sản phẩm ngày càng được ưa chuộng: may loc khong khi

Lưu Bang cũng gọi Trần Bình đến trách mắng nói: “Tiên sinh thờ Nguy bất trung, nay lại bỏ Sở theo ta, liệu ta còn có thể tin tưởng được không?” Trẫn Bình đáp: “Thần ở Nguy, Nguy Vương không nghe theo những gì thẩn nói, nên thần mới sang bên Sở. Hạng vương không tin người mặc dù thu nhận, mặc dù có mưu sĩ kì tài mà không nghe theo nên thần cũng bỏ đi. ĩhần nghe nói Hán Vương biết dùng người mối tìm đến. Thần từ khi đảm nhận chức trách có thu tiền bạc, nhưng không lấy bỏ vào túi riêng…”.

may loc khong khi may tao am

>> Đánh cờ bạc

Lưu Bang nghe Trần Bình nói có lý bèn xin lỗi và thưởng càng hậu hơn, thăng chức lên đô quân trung uý, giám sát toàn quần. Từ đó chư tướng không ai dám nói gì.

>> Xem thêm: máy lọc nước 

Điểm mạnh của Lưu Bang là biết nhìn người

>> Xem thêm: máy lọc không khí ideal chính hãng

dùng người, mạnh dạn trọng dụng nhân tài. Trẩn Bình khi mới về Hán đã làm tới đô uý, kiêm tham thừa, điểm hộ quân mặc dù không phải là một chức quan to nhưng là những chức quan quan trọng, tham quân là thị vệ thân tín, đi cùng xe với Lưu Bang, nếu không phải là người tâm phúc thì không thể giữ chức rìày. Điểm hộ quân là quan giám sát quân pháp, là tham gia vào công việc quản lý, Trần Bình tuy mới đến mà Lưu Bang đã để cho giám sát quân của ông chứng tỏ ông tin tưởng Trẩn Bình như thế nào. Ngay cả khi chư tướng cho rằng Lưu Bang trọng dụng một kẻ đào phản từ Sở sang là không thích đáng, ông vẫn hậu đãi Trần Bình.

>> Xem thêm: Biết người dùng người là một khâu quan trọng trong việc quản lý ba cây

Add Comment