Daily Archive: Saturday, May 12, 2018

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHI LÀM LÃNH ĐẠO

Tục ngữ có câu: Không có quy củ không thành tổ chức. Đây chính

Dụng thuật của Hàn Phi là như thế nào?

“Nhậm pháp” của Hàn Phi có khuynh hướng tư tưởng là qui phạm hoá

Quản lý vùng đất loạn lạc trong thời gian dài

Kinh dịch có viết: “An nhi bất vong nguy, tổn nhi bất vong vong,

Chính lệnh không thông suốt – chính trị kinh tế phức tạp

Tóm lại, chính lệnh là sự thể hiện xã hội trong các giai đoạn

Tiền là mạch máu quan trọng của một quốc gia

Một ví dụ khác, lương thực là sản phẩm đắc thù liên quan đến

Hiện tượng hiện nay “một cấp che một cấp”

Điểu làm cho mọi người phải suy nghĩ là hiện nay, hiện tượng “một